Калькулятор перерасчёта ипотеки
?
?
?
?מועד לקיחת משכנתא ? מסלול ? שיטת ההחזר ? יתרה לסילוק
? תאריך סיום ? ריבית שנתית
%
? החזר חודשי
x
x

הוסף מסלול
Ваша экономия

Разница в сумме ежемесячного платежа:

Разница в сроке:

Cрок выплаты ипотеки:

Денежная экономия:

Наше предложение по более выгодным условиям:

Выплата к концу срока

Остаток погашения за жильё

Выплата процентов

Ежемесячный платёж

Выберите желаемые условия:
-
-
Ваши, текущие условия:

Выплата к концу срока

Выплата процентов

Остаток срока ипотеки

Cрок выплаты ипотеки:

Сумма выплаченной ипотеки

Всего выплачено за жильё

Остаток погашения за жильё

Остаток по процентам

Остаток текущей ипотеки

Текущая сумма выплатСумма выплаты по нашим условиямСэкономленная сумма0510Рублей000Show all
כל החישובים הינם סימולציות בלבד שאינם מתחשבים בנתונים הספציפיים של המשתמש (כגון: היסטוריית אשראי, נכסים וכ"ו), וכפופים לתנאי הבנק, נהליו ולתנאי ההלוואה שיפורטו בחוזה בעת לקיחת המשכנתא. משכך, אין באמור לעיל התחייבות ו/או אסמכתא כלשהי לקבלת משכנתא מהבנק. האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם. החישוב שלעיל מבוסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי עורכי האתר ומידע הנובע ממקורות אחרים, הנחזה כמידע מהימן, וזאת, מבלי שאקסלנס ביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנותו. המידע הכלול באתר נכון ליום כתיבתו, אקסלנס אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, המידע באתר עשוי שלא לשקף את האינפורמציה וההתפתחויות העדכניות ביותר וייתכנו שינויים מיידיים או מתמשכים שיש בכדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא באתר זה. אין באמור לעיל ו/או בתוצאות המתקבלות בכדי להוות אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. האמור לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשתמש זה או אחר בעת לקיחת המשכנתא. החישוב שלעיל מבוסס על הערכות ואומדנים המתעדכנים מעת לעת במערכת, כמפורט בפסקה זו, ואינו לוקח בחשבון תשלומים נלווים (כגון ביטוחים, עמלות, ריבית פיגורים וכ"ו). המסתמך על המידע האמור עושה זאת על אחריותו בלבד.
Перерасчёт потребительского кредита
?
?
?מועד לקיחת משכנתא ? שיטת ההחזר ? יתרה לסילוק
? תאריך סיום ? ריבית שנתית
%
? החזר חודשי

Ваша экономия

Разница в сумме ежемесячного платежа:

Разница в сроке:

Cрок выплаты ипотеки:

Денежная экономия:

Наше предложение по более выгодным условиям:

Выплата к концу срока

Остаток погашения за жильё

Выплата процентов

Ежемесячный платёж

Выберите желаемые условия:
-
-
Ваши, текущие условия:

Выплата к концу срока

Выплата процентов

Остаток срока ипотеки

Cрок выплаты ипотеки:

Сумма выплаченной ипотеки

Всего выплачено за жильё

Остаток погашения за жильё

Остаток по процентам

Остаток текущей ипотеки

Текущая сумма выплатСумма выплаты по нашим условиямСэкономленная сумма0510Рублей000Show all
כל החישובים הינם סימולציות בלבד שאינם מתחשבים בנתונים הספציפיים של המשתמש (כגון: היסטוריית אשראי, נכסים וכ"ו), וכפופים לתנאי הבנק, נהליו ולתנאי ההלוואה שיפורטו בחוזה בעת לקיחת המשכנתא. משכך, אין באמור לעיל התחייבות ו/או אסמכתא כלשהי לקבלת משכנתא מהבנק. האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם. החישוב שלעיל מבוסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי עורכי האתר ומידע הנובע ממקורות אחרים, הנחזה כמידע מהימן, וזאת, מבלי שאקסלנס ביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנותו. המידע הכלול באתר נכון ליום כתיבתו, אקסלנס אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, המידע באתר עשוי שלא לשקף את האינפורמציה וההתפתחויות העדכניות ביותר וייתכנו שינויים מיידיים או מתמשכים שיש בכדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא באתר זה. אין באמור לעיל ו/או בתוצאות המתקבלות בכדי להוות אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. האמור לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשתמש זה או אחר בעת לקיחת המשכנתא. החישוב שלעיל מבוסס על הערכות ואומדנים המתעדכנים מעת לעת במערכת, כמפורט בפסקה זו, ואינו לוקח בחשבון תשלומים נלווים (כגון ביטוחים, עמלות, ריבית פיגורים וכ"ו). המסתמך על המידע האמור עושה זאת על אחריותו בלבד.
Расчёт нового кредита
?
?
?מועד לקיחת משכנתא ? שיטת ההחזר ? יתרה לסילוק
? תאריך סיום ? החזר חודשי

Наше предложение:

Ежемесячный платёж

Количество месяцев

Выплата процентов

Всего к выплате

Выберите желаемые условия:
Ежемесячный платёж
-
Срок ипотеки
-
כל החישובים הינם סימולציות בלבד שאינם מתחשבים בנתונים הספציפיים של המשתמש (כגון: היסטוריית אשראי, נכסים וכ"ו), וכפופים לתנאי הבנק, נהליו ולתנאי ההלוואה שיפורטו בחוזה בעת לקיחת המשכנתא. משכך, אין באמור לעיל התחייבות ו/או אסמכתא כלשהי לקבלת משכנתא מהבנק. האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם. החישוב שלעיל מבוסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי עורכי האתר ומידע הנובע ממקורות אחרים, הנחזה כמידע מהימן, וזאת, מבלי שאקסלנס ביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנותו. המידע הכלול באתר נכון ליום כתיבתו, אקסלנס אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, המידע באתר עשוי שלא לשקף את האינפורמציה וההתפתחויות העדכניות ביותר וייתכנו שינויים מיידיים או מתמשכים שיש בכדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא באתר זה. אין באמור לעיל ו/או בתוצאות המתקבלות בכדי להוות אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. האמור לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשתמש זה או אחר בעת לקיחת המשכנתא. החישוב שלעיל מבוסס על הערכות ואומדנים המתעדכנים מעת לעת במערכת, כמפורט בפסקה זו, ואינו לוקח בחשבון תשלומים נלווים (כגון ביטוחים, עמלות, ריבית פיגורים וכ"ו). המסתמך על המידע האמור עושה זאת על אחריותו בלבד.
Расчёт новой ипотеки
?
?
?מועד לקיחת משכנתא ? מסלול ? שיטת ההחזר ? יתרה לסילוק
? תאריך סיום ? החזר חודשי
x
x

הוסף מסלול
Наше предложение по более выгодным условиям:

Ежемесячный платёж

Количество месяцев

Выплата процентов

Всего к выплате

Выберите желаемые условия:
-
-
כל החישובים הינם סימולציות בלבד שאינם מתחשבים בנתונים הספציפיים של המשתמש (כגון: היסטוריית אשראי, נכסים וכ"ו), וכפופים לתנאי הבנק, נהליו ולתנאי ההלוואה שיפורטו בחוזה בעת לקיחת המשכנתא. משכך, אין באמור לעיל התחייבות ו/או אסמכתא כלשהי לקבלת משכנתא מהבנק. האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם. החישוב שלעיל מבוסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי עורכי האתר ומידע הנובע ממקורות אחרים, הנחזה כמידע מהימן, וזאת, מבלי שאקסלנס ביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנותו. המידע הכלול באתר נכון ליום כתיבתו, אקסלנס אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, המידע באתר עשוי שלא לשקף את האינפורמציה וההתפתחויות העדכניות ביותר וייתכנו שינויים מיידיים או מתמשכים שיש בכדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא באתר זה. אין באמור לעיל ו/או בתוצאות המתקבלות בכדי להוות אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. האמור לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשתמש זה או אחר בעת לקיחת המשכנתא. החישוב שלעיל מבוסס על הערכות ואומדנים המתעדכנים מעת לעת במערכת, כמפורט בפסקה זו, ואינו לוקח בחשבון תשלומים נלווים (כגון ביטוחים, עמלות, ריבית פיגורים וכ"ו). המסתמך על המידע האמור עושה זאת על אחריותו בלבד.

שאלות ותשובות - החזרי מס

להחזר מס זכאי כל אדם ששילם מס הכנסה במהלך ששת השנים האחרונות,חבות המס השנתית שלו הייתה נמוכה מסכום המס ששולם בפועל במהלך השנה.
המשך לקרוא »

יישובים הזכאים להחזרי מס

רשימת היישובים, אשר זכאים להחזר מס וגובה ההחזר.
המשך לקרוא »

יחסי גומלין במשפחה

שנן הטבות מס הניתנות במס הכנסה כחישוב וניצול אופטימלי בתא המשפחתי בין בני זוג
המשך לקרוא »

באיזה מקרה מגיע לכם החזר מס?

סטטיסטית עולה כי כ- 80% מהשכירים אשר נבדקו לפי הקרטריונים המזכים אכן נמצאו זכאים להחזרי מס !
המשך לקרוא »

לכל המאמרים בנושא החזרי מס »

מהם כספים אבודים

כספים אלו מוחזקים ו/או מנוהלים על-ידי מוסדות פיננסיים, חברות ביטוח, קרנות פנסיה.
המשך לקרוא »

סיבות נפוצות ל"איבוד" כספים

נכס כספי עשוי להפוך לנכס ללא דורש מסיבות שונות:
המשך לקרוא »

מה ניתן לעשות?

תהליך הבדיקה מתבצע ללא כל עלות מצדו של הלקוח.
המשך לקרוא »

לכל המאמרים בנושא איתור כספים »

ליווי וייעוץ לקראת נטילת משכנתא חדשה

מכרז משכנתאות בין כל הבנקים בזמן אמת ומשיגה עבורך חיסכון מקסימלי בריבית, ובתנאי המשכנתא.
המשך לקרוא »

מחזור משכנתאות

רוב המשכנתאות במשק נלקחות לתקופה של בין 20 ל-30 שנה כאשר תנאי המשכנתא נגזרים מהתנאים שהיו רלוונטיים בעת לקיחת המשכנתא.
המשך לקרוא »

משכנתאות חכמה

יועצי המשכנתאות של חברתנו ישמחו לערוך עבורכם חישוב תמהיל
המשך לקרוא »

יתרונות בקבלת ליווי למשכנתא

ליווי משכנתא יקנה ללקוח את היכולת ליהנות מהניסיון והידע המקצועי שרכש יועץ המשכנתא
המשך לקרוא »

לכל המאמרים בנושא משכנתאות »