Калькулятор перерасчёта ипотеки
?
?
?מועד לקיחת משכנתא ? מסלול ? שיטת ההחזר ? יתרה לסילוק
? תאריך סיום ? ריבית שנתית
%
? החזר חודשי
x
x

הוסף מסלול
Ваша экономия

Разница в сумме ежемесячного платежа:

Разница в сроке:

Cрок выплаты ипотеки:

Денежная экономия:

Наше предложение по более выгодным условиям:

Выплата к концу срока

Остаток погашения за жильё

Выплата процентов

Ежемесячный платёж

Выберите желаемые условия:
-
-
Ваши, текущие условия:

Выплата к концу срока

Выплата процентов

Остаток срока ипотеки

Cрок выплаты ипотеки:

Сумма выплаченной ипотеки

Всего выплачено за жильё

Остаток погашения за жильё

Остаток по процентам

Остаток текущей ипотеки

Текущая сумма выплатСумма выплаты по нашим условиямСэкономленная сумма0510Рублей000Show all
כל החישובים הינם סימולציות בלבד שאינם מתחשבים בנתונים הספציפיים של המשתמש (כגון: היסטוריית אשראי, נכסים וכ"ו), וכפופים לתנאי הבנק, נהליו ולתנאי ההלוואה שיפורטו בחוזה בעת לקיחת המשכנתא. משכך, אין באמור לעיל התחייבות ו/או אסמכתא כלשהי לקבלת משכנתא מהבנק. האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם. החישוב שלעיל מבוסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי עורכי האתר ומידע הנובע ממקורות אחרים, הנחזה כמידע מהימן, וזאת, מבלי שאקסלנס ביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנותו. המידע הכלול באתר נכון ליום כתיבתו, אקסלנס אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, המידע באתר עשוי שלא לשקף את האינפורמציה וההתפתחויות העדכניות ביותר וייתכנו שינויים מיידיים או מתמשכים שיש בכדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא באתר זה. אין באמור לעיל ו/או בתוצאות המתקבלות בכדי להוות אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. האמור לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשתמש זה או אחר בעת לקיחת המשכנתא. החישוב שלעיל מבוסס על הערכות ואומדנים המתעדכנים מעת לעת במערכת, כמפורט בפסקה זו, ואינו לוקח בחשבון תשלומים נלווים (כגון ביטוחים, עמלות, ריבית פיגורים וכ"ו). המסתמך על המידע האמור עושה זאת על אחריותו בלבד.
Перерасчёт потребительского кредита
?
?
?מועד לקיחת משכנתא ? שיטת ההחזר ? יתרה לסילוק
? תאריך סיום ? ריבית שנתית
%
? החזר חודשי

Ваша экономия

Разница в сумме ежемесячного платежа:

Разница в сроке:

Cрок выплаты ипотеки:

Денежная экономия:

Наше предложение по более выгодным условиям:

Выплата к концу срока

Остаток погашения за жильё

Выплата процентов

Ежемесячный платёж

Выберите желаемые условия:
-
-
Ваши, текущие условия:

Выплата к концу срока

Выплата процентов

Остаток срока ипотеки

Cрок выплаты ипотеки:

Сумма выплаченной ипотеки

Всего выплачено за жильё

Остаток погашения за жильё

Остаток по процентам

Остаток текущей ипотеки

Текущая сумма выплатСумма выплаты по нашим условиямСэкономленная сумма0510Рублей000Show all
כל החישובים הינם סימולציות בלבד שאינם מתחשבים בנתונים הספציפיים של המשתמש (כגון: היסטוריית אשראי, נכסים וכ"ו), וכפופים לתנאי הבנק, נהליו ולתנאי ההלוואה שיפורטו בחוזה בעת לקיחת המשכנתא. משכך, אין באמור לעיל התחייבות ו/או אסמכתא כלשהי לקבלת משכנתא מהבנק. האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם. החישוב שלעיל מבוסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי עורכי האתר ומידע הנובע ממקורות אחרים, הנחזה כמידע מהימן, וזאת, מבלי שאקסלנס ביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנותו. המידע הכלול באתר נכון ליום כתיבתו, אקסלנס אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, המידע באתר עשוי שלא לשקף את האינפורמציה וההתפתחויות העדכניות ביותר וייתכנו שינויים מיידיים או מתמשכים שיש בכדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא באתר זה. אין באמור לעיל ו/או בתוצאות המתקבלות בכדי להוות אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. האמור לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשתמש זה או אחר בעת לקיחת המשכנתא. החישוב שלעיל מבוסס על הערכות ואומדנים המתעדכנים מעת לעת במערכת, כמפורט בפסקה זו, ואינו לוקח בחשבון תשלומים נלווים (כגון ביטוחים, עמלות, ריבית פיגורים וכ"ו). המסתמך על המידע האמור עושה זאת על אחריותו בלבד.
Расчёт нового кредита
?
?
?מועד לקיחת משכנתא ? שיטת ההחזר ? יתרה לסילוק
? תאריך סיום ? החזר חודשי

Наше предложение:

Ежемесячный платёж

Количество месяцев

Выплата процентов

Всего к выплате

Выберите желаемые условия:
Ежемесячный платёж
-
Срок ипотеки
-
כל החישובים הינם סימולציות בלבד שאינם מתחשבים בנתונים הספציפיים של המשתמש (כגון: היסטוריית אשראי, נכסים וכ"ו), וכפופים לתנאי הבנק, נהליו ולתנאי ההלוואה שיפורטו בחוזה בעת לקיחת המשכנתא. משכך, אין באמור לעיל התחייבות ו/או אסמכתא כלשהי לקבלת משכנתא מהבנק. האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם. החישוב שלעיל מבוסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי עורכי האתר ומידע הנובע ממקורות אחרים, הנחזה כמידע מהימן, וזאת, מבלי שאקסלנס ביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנותו. המידע הכלול באתר נכון ליום כתיבתו, אקסלנס אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, המידע באתר עשוי שלא לשקף את האינפורמציה וההתפתחויות העדכניות ביותר וייתכנו שינויים מיידיים או מתמשכים שיש בכדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא באתר זה. אין באמור לעיל ו/או בתוצאות המתקבלות בכדי להוות אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. האמור לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשתמש זה או אחר בעת לקיחת המשכנתא. החישוב שלעיל מבוסס על הערכות ואומדנים המתעדכנים מעת לעת במערכת, כמפורט בפסקה זו, ואינו לוקח בחשבון תשלומים נלווים (כגון ביטוחים, עמלות, ריבית פיגורים וכ"ו). המסתמך על המידע האמור עושה זאת על אחריותו בלבד.
Расчёт новой ипотеки
?
?
?מועד לקיחת משכנתא ? מסלול ? שיטת ההחזר ? יתרה לסילוק
? תאריך סיום ? החזר חודשי
x
x

הוסף מסלול
Наше предложение по более выгодным условиям:

Ежемесячный платёж

Количество месяцев

Выплата процентов

Всего к выплате

Выберите желаемые условия:
-
-
כל החישובים הינם סימולציות בלבד שאינם מתחשבים בנתונים הספציפיים של המשתמש (כגון: היסטוריית אשראי, נכסים וכ"ו), וכפופים לתנאי הבנק, נהליו ולתנאי ההלוואה שיפורטו בחוזה בעת לקיחת המשכנתא. משכך, אין באמור לעיל התחייבות ו/או אסמכתא כלשהי לקבלת משכנתא מהבנק. האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם. החישוב שלעיל מבוסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי עורכי האתר ומידע הנובע ממקורות אחרים, הנחזה כמידע מהימן, וזאת, מבלי שאקסלנס ביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנותו. המידע הכלול באתר נכון ליום כתיבתו, אקסלנס אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, המידע באתר עשוי שלא לשקף את האינפורמציה וההתפתחויות העדכניות ביותר וייתכנו שינויים מיידיים או מתמשכים שיש בכדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא באתר זה. אין באמור לעיל ו/או בתוצאות המתקבלות בכדי להוות אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. האמור לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשתמש זה או אחר בעת לקיחת המשכנתא. החישוב שלעיל מבוסס על הערכות ואומדנים המתעדכנים מעת לעת במערכת, כמפורט בפסקה זו, ואינו לוקח בחשבון תשלומים נלווים (כגון ביטוחים, עמלות, ריבית פיגורים וכ"ו). המסתמך על המידע האמור עושה זאת על אחריותו בלבד.

Вопросы и ответы - возврат налогов

На возврат налога имеет право любой человек, заплативший подоходный налог в течение последних 6 лет, по истечении которых
Продолжить »

Населенные пункты

Населенные пункты, жители которых имеют право на возврат налога
Продолжить »

Взаимоотношения в семье

Дополнительные налоговые льготы, полагающиеся супругам
Продолжить »

В каком случае Вам полагается возврат налога?

80% наемных работников, имеют право на возврат налога!
Продолжить »

Ещё статьи Возврат налогов »

Что такое "потерянные" деньги?

Смысл этого названия заключается в том, что о существующих финансовых средствах их владельцы либо забывают
Продолжить »

Распространенные причины "потери" денег

Финансовые средства могут превратится в «невостребованное» имущество по самым различным причинам
Продолжить »

Что нужно делать?

ы сокращаем процесс и время, потраченное на поиск «невостребованных» финансовых средств
Продолжить »

Поиск «невостребованных» финансовых средств

Мы облегчаем нашим клиентам процесс получения их средств из страховых компаний
Продолжить »

Ещё статьи Поиск денег »

Сопровождение и консультация при получении ипотечной ссуды

Мы рекомендуем обратиться к профессиональному консультанту по ипотечной ссуде, который будет заботиться о Ваших интересах
Продолжить »

Возврат ипотечной ссуды

Большинство ипотечных ссуд выдаются на срок от 20 до 30 лет, на условиях, которые остаются неизменными с момента их выдачи.
Продолжить »

"Умная" ипотечная ссуда

Мы произведем перерасчет ипотечной ссуды, по Вашему желанию.
Продолжить »

Преимущества сопровождения при получении Ипотечной ссуды

Сопровождение для получения ипотечной ссуды полностью осуществляется профессиональным консультантом, сэкономит Вам
Продолжить »

Ещё статьи Ипотека »